top of page

Technologie

LOGO_ANGET_PREZENTACE_05 bez R.jpg

TRIP je naše cesta

V zařízeních ANGET využíváme vlastní vyvinutou patentovanou technologii TRIP. Thermical rework of industrial products, tedy tepelné přepracování průmyslových produktů. Je to účinnější, řízený způsob „přepracovaní“ produktů v technologii ANGET a to plně podle potřeby a druhu zpracovávané vstupní suroviny. 

Způsoby využití odpadu

Recyklace je jakýkoli způsob využití odpadů, kterým je odpad znovu zpracován na výrobky, materiály nebo látky, ať pro původní, nebo jiné účely jejich použití, včetně přepracování organických materiálů. Podle evropské směrnice jsou státy EU povinny zajistit, aby odpady prošly dalšími stupni využití, hlavně opětovným surovinovým a energetickým využitím:

  • předcházení vzniku odpadů

  • opětovné použití

  • materiálové použití

  • jiné použití, např. energetické

  • odstranění – dříve skládkování

Surovinová recyklace

Jedná se o materiálové využití odpadů, prvotní suroviny (fosilní – ropa, uhlí) se nahrazují látkami získanými z odpadů, které lze považovat za druhotné suroviny, nebo využití látkových vlastností odpadů k původnímu účelu nebo k jiným účelům, s výjimkou bezprostředního získání energie.

 

Touto recyklací vznikají základní suroviny pro další použití třeba v petrochemickém průmyslu. Ze vzniklých surovin po recyklaci odpadů se vyrábějí opět plastové výrobky. Tento proces se opakuje nepřetržitě, využití odpadů se tak zapojuje do procesu cirkulární ekonomiky. Jedním plným kontejnerem s komunálním odpadem lze například tímto způsobem recyklace zachránit až 30 litrů ropy.

ANGET technologie

Jedná se o kontinuální jednotku s úpravou materiálu přímo v reaktoru s garancí stability výstupu. To je to podstatné a v tom jsme jedineční. Prostě víme, co je na „konci úpravy“ a tím pádem využitelné do dalšího průmyslového cyklu.
 

Technologie ANGET díky své univerzálnosti a nastavitelnosti dokáže ekologicky

a ekonomicky reagovat na různé požadavky našich zákazníků s ohledem na požadovaný vstup i výstup. Vstupem mohou být různé druhy surovin z odpadů (pneumatiky, plasty, štěpka, biomasa, kaly, kontaminovaná půda). Výstupem pak jsou tekutá frakce, uhlík a ostatní pevné látky nebo elektrická energie.

Plánujeme jednotky schopné zpracovat různé množství suroviny. Počítáme

s produktovou řadou od 100 kg do 1 000 kg vstupní suroviny za hodinu:
ANGET 100, ANGET 250, ANGET 500, ANGET 750, ANGET 1000
V zákazníkem volitelném provedení ANGET, ANGET energo, … a tím nekončíme, vyvíjíme další.
Provedení ANGET je jednotka, která změní vstupní surovinu na tekutou frakci, uhlík

a plyn. Provedení ANGET energo je jednotka, která navíc mění vstupní surovinu přímo na elektrickou energii.

Na jakém principu pracuje TRIP jednotka

Jednotka ANGET je sestavena na bázi mechanicko-chemického štěpení certifikovaných organických a semiorganických materiálů (TAP – certifikované tuhé alternativní palivo), frakcionaci poloproduktu a rekombinaci vzniklých volných organických radikálů

v deklarovaném chemickém procesu tak, aby vzniklý TRIP produkt garantoval ustálené složení v souladu s příslušnými požadavky odběratele.

Co recykluje toto zařízení

Zařízení ANGET je určeno k recyklaci obtížně rozložitelných odpadů. Například vysokomolekulárních plastů, pryže (hlavně pneumatik) a čistírenských výstupů.

Jak probíhá recyklace?

Zařízení je konstruováno na bázi kontinuální, frakcionačního a rekombinačního tepelného přepracování. V hermeticky uzavřeném reaktoru, bez přístupu vzdušného kyslíku, dochází v redukčním prostředí nikoliv spalováním, ale pouze zvyšováním teplot (v rozmezí 500 až 800 °C) k molekulární destrukci a restrukturalizaci vysokomolekulárních složitých prostorových struktur a k jejich frakcionaci.

 

Vysoká účinnost a efektivita tohoto procesu je umocněna multicykličností molekulární destrukce a částečnou frakční destilací. To klasická pyrolýza bez multicyklické destrukce a restrukturalizace molekul nedokáže. Multicyklická molekulární destrukce

s následnou frakcionací se kladně promítá do kvality plynné a kapalné frakce

a zvyšování jejich výtěžnosti.

A co nebezpečné odpady? 

Technologií ANGET nejspíše nebudou nikdy zpracovávány nebezpečné odpady

ve smyslu §4 (1) odst. a) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Předpokládá se zpracování plastů na bázi polyetylénu, polypropylénu a polystyrenu. Vyloučeny jsou hmoty s příměsí chlóru, např. PVC.

 

Tím je eliminováno nebezpečí vzniku a úniku ekologicky

a hygienicky nebezpečných toxických škodlivin. Zpracovávány mohou být touto technologií i pryž, pneumatiky a čistírenské kaly. A to je vynikající.

Co je na konci přeměny odpadu a jaké je využití?

Dominantními reprezentanty výstupů jsou produkty tepelného přepracování, přesněji vyjádřeno procesu bezkyslíkatého termického štěpení surovin:

Za prvé. Plynná frakce je využitelná jako průmyslová surovina. Je to stlačený plyn, pro kogenerační výrobu elektřiny, nebo pro zpracování v chemickém průmyslu.

 

Za druhé. Tekutina. Velmi cennou vlastností tekutiny, vyrobené naší technologií ANGET, je mimořádně vysoký obsah průmyslově využitelných aromatických uhlovodíků (65 až 85 %).

 

Za třetí. Pevná frakce je kvalitou i množstvím závislá na druhu využívaných surovin.

 

Při alternativě zpracovaní plastů zůstává nepodstatný minerální zbytek. Při zpracování pneumatik vzniká velký podíl (až 40 %) pyrocarbonu, jehož využitelnost v gumárenství či při výrobě nových pneumatik je závislá od čistoty uhlíku.

 

Pevný produkt ze zpracování čistírenských kalů je využitelný v zemědělství jako kombinované, hlavně fosforečné hnojivo.

bottom of page