top of page

Cirkulární ekonomika

Cirkulární ekonomika je vnímána jako koncept, ve kterém neexistuje odpad. Nachází inspiraci v přírodních ekosystémech, jenž jsou založené na dokonalých a funkčních cyklech organických látek.

V této dokonalosti se člověk  inspiruje.

 

Znamená to používat minimum přírodních zdrojů, ale zároveň produkovat minimum odpadu.

 

Pro zavádění cirkulární ekonomiky jsou klíčové principy:

Ekodesign začíná již u návrhu produktu. Produkt je navržen tak, aby měl po celou dobu svého
životního cyklu minimální nebo nejlépe nautrální dopad na životní prostředí.

Průmyslová symbióza nastává, když se odpad jednoho produktu stává zdrojem pro výrobu jiného
produktu. Takový přístup cílí

k omezení vlivu průmyslu na životní prostředí. Často jde

o přeměnu odpadů na zdroje

a využívání odpadní energie či recyklaci vody.

Sdílená ekonomikaNamísto nákupu je produkt jen pronajímán. Jde o myšlenku, že nepotřebujeme produkt jako takový vlastnit, ale pouze službu, kterou nám poskytuje.

Principy 3R 

(reduction, reusing, recycling)
Tyto tři metody oživují předměty, které již měly být odpadem.

Cradle to Cradle je myšlenka, kdy produkt je navržen tak, aby mohl být do nekonečna recyklován. Blíží se principům, které fungují i v přírodě. Díky tomu mají produkty neutrální nebo pozitivní dopad na životní prostředí.

Biomimikry je disciplína, která analyzuje řešení poskytovaná přírodou a snaží se je aplikovat do výroby nových produktů.

Cíle oběhového hospodářství v EU jsou:

  • zajištění dostatku surovin pro Evropu,

  • zlepšení konkurenceschopnosti zemí EU vůči světu,

  • úspora finančních prostředků za dopravu a likvidaci odpadů,

  • snížení emisí skleníkových plynů,

  • tvorba pracovních míst na pozicích spojených s budoucností,

  • vrácení recyklovaných materiálů zpět do oběhu,

  • uzavření cyklu zdrojů vedoucí k úspoře primárních surovin,

  • pozitivní dopad na životní prostředí a zdraví lidí.

bottom of page